1/1
Rodney Frelinghuysen.JPG
UNITED STATES - JULY :  Rodney P. Frelinghuysen (Photo By Douglas Graham/Roll Call via Getty Images)

UNITED STATES - JULY : Rodney P. Frelinghuysen (Photo By Douglas Graham/Roll Call via Getty Images)

Copyright © Roll Call Group